News

Fra’ John Dunlap išrinktas 81-uoju Maltos ordino Didžiuoju magistru

Fra’ John Dunlap išrinktas 81-uoju Maltos ordino Didžiuoju magistru
03/05/2023

Fra’ John Dunlap buvo išrinktas Suvereniojo Maltos karinio ordino princu ir 81-uoju Didžiuoju magistru. Išrinkimo metu buvęs Didžiojo magistro leitenantas, 66 metų kanadietis Fra’ John Dunlap yra pirmasis taip Tikrasis riteris iš Amerikos, išrinktas Maltos ordino vadovu.

Didžioji Valstybės taryba, renkamasis Maltos ordino organas, susirinkusi Romoje, Magistral Villa, vienoje iš dviejų institucinių Maltos ordino būstinių, jį išrinko absoliučia balsų dauguma, remdamasi privalomu trijų kandidatų sąrašu, kurį vakar nurodė Profesų kapitula.

Rinkimuose balsavo Maltos ordino 99 tikrieji nariai iš 18 šalių.

Fra’ John Dunlap apie savo išrinkimą pranešė popiežiui Pranciškui savo ranka rašytu laišku.  Jis buvo prisaikdintas dalyvaujant popiežiaus specialiajam delegatui kardinolui Silvano Maria Tomasi c. s. Aventino Švč. m. Marijos bažnyčioje, taip pradėdamas vykdyti visus savo įgaliojimus.

Pagal naujosios Konstitucijos 13 straipsnį jis šias pareigas eis 10 metų.

Didysis magistras yra Suverenaus Maltos ordino, pasaulietinio Katalikų Bažnyčios religinio ordino ir kartu tarptautinės teisės subjekto, vadovas.

Naujasis Didysis Magistras, kreipdamasis į Valstybės tarybos narius, sakė: „Priimu šias pareigas su gilia tarnystės dvasia ir iškilmingu pažadu nuolat įsipareigoti. Dėkoju kiekvienam iš jūsų už tai, kad pasitikėjote manimi ir kad savo dalyvavimu čia šiandien parodėte didelę meilę ir atsidavimą mūsų Ordinui. Mūsų laukia daug iššūkių, tačiau vieningai suvokdami savo misiją Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (Tikėjimo liudijimas, pagalba vargstantiems), esu tikras, kad sugebėsime juos įveikti vieningai ir darniai, vadovaudamiesi ta pačia dvasia, kuria vadovavosi palaimintasis Gerardas, Maltos Ordino įkūrėjas prieš daugiau kaip 900 metų.”

Didžiojo magistro biografija

Džonas Dunlapas gimė 1957 m. balandžio 16 d. Otavoje, Kanadoje, po studijų Nicos universitete baigė Otavos universitetą, vėliau Vakarų Ontario universitete įgijo teisės daktaro laipsnį. Džono Kaboto universitetas Romoje jam suteikė garbės daktaro laipsnį už viešąją tarnybą.

Fra’ John Dunlap yra Niujorko valstijos advokatų asociacijos ir Ontarijo advokatų asociacijos Kanadoje narys. 1986 m. jis pradėjo dirbti Niujorko advokatų kontoroje „Dunnington, Bartholow & Miller” Niujorke, o 1993 m. tapo partneriu. Jis specializuojasi įmonių ir imigracijos teisės srityje. Tarptautiniu mastu gerbiamas teisininkas, nuo 1997 m. yra Šventojo Sosto nuolatinės stebėtojų misijos prie Jungtinių Tautų teisinis patarėjas.

Fra’ John Dunlap susipažino su Maltos ordino veikla, o savo religinį pašaukimą atrado aštuntojo dešimtmečio viduryje savanoriškai dirbdamas su AIDS ir kitomis ligomis sergančiais ligoniais Kardinolo Cooke’o medicinos centre Harleme (Niujorkas). Pastaruosius 30 metų jis kiekvieną savaitę dirbo savanoriu toje ligoninėje.

1996 m. priimtas į Maltos ordiną, 2008 m. davė iškilmingus Tikrojo Maltos ordino nario amžinuosius įžadus. Daugiau kaip dešimtmetį jis tarnavo Maltos ordinui kaip jo Vardo ir emblemų apsaugos komiteto pirmininkas ir atstovas Šv. Jono ordinų aljanse.

2009 m. Fra’ John Dunlap penkerių metų kadencijai buvo išrinktas Suvereniosios tarybos nariu. Dar vienai penkerių metų kadencijai generalinė kapitula jį perrinko 2014 m., o vėliau – 2019 m. Nuo 2022 m. birželio mėn. jis vadovauja Maltos ordinui kaip Didžiojo magistro leitenantas, mirus fra’ Marco Luzzago.

Didysis magistras

Pagal Konstitucijos 12 straipsnį Didysis Magistras yra Ordino vadovas, turintis teisę į suverenias prerogatyvas ir apdovanojimus, taip pat į Aukščiausiosios Didenybės titulą.

Jis privalo visiškai atsiduoti Ordino darbų augimui ir būti tikro krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu visiems nariams (Kodekso 106 str.).

Didysis magistras kartu su Suvereniąja taryba yra atsakingas už Konstitucinėje chartijoje nenumatytų teisėkūros priemonių išleidimą, vyriausybės aktų paskelbimą ir tarptautinių susitarimų ratifikavimą. Per Bendrojo lobio valdytoją jis administruoja Ordino turtą, šaukia Profesų kapitulą ir Generalinę kapitulą.

Valstybės, su kuriomis Maltos ordinas palaiko diplomatinius santykius, pripažįsta Didžiajam Magistrui prerogatyvas, imunitetus ir garbę, kuriuos turi valstybių vadovai.

Didysis magistras reziduoja Maltos ordino vyriausybinėje būstinėje – Magistro rūmuose Romoje.

Kategorija: NAUJIENOS